Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Connect Assuradeuren verricht als gevolmachtigde werkzaamheden voor een aantal verzekeraars. Connect werkt samen met 25 verzekeringskantoren over het gehele land. Deze kantoren bemiddelen voor hun relaties bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten. In die gevallen dat een verzekering bij Connect Assuradeuren de beste oplossing voor verzekerden is, zullen zij de polis sluiten bij Connect Assuradeuren. Om redenen van efficiency verrichten medewerkers van de advies- en bemiddelingsbedrijven werkzaamheden die normaal gesproken tot de taken van de gevolmachtigde behoren.

Doordat er door een medewerker zowel werkzaamheden voor het eigen bemiddelingsbedrijf als voor Connect Assuradeuren worden gedaan, kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen de functie van gevolmachtigde en die van bemiddelaar.

Ook treedt Connect Assuradeuren soms op als bemiddelaar voor een zeer beperkte kring van medewerkers, familieleden en kennissen van medewerkers. De daarmee verband houdende werkzaamheden zijn niet strikt gescheiden van de volmacht activiteiten vanwege de beperkte omvang ervan en vanuit efficiencyoverwegingen. Ook daarbij kan een conflicterende situatie ontstaan tussen de functie van gevolmachtigden en de functie van bemiddelaar.

In de volgende situaties kan er sprake zijn van een conflicterende situatie:

 • Onterechte of onjuiste acceptatie van een risico;
 • Onterechte of onjuiste wijziging/royement van een verzekering;
 • Onjuiste schadeafwikkeling of onterecht afwijzen van een schade;
 • Dekking niet opschorten bij non-betaling;
 • Conflicterende schuldvraag tussen één of meerdere verzekerden.

Om in geval van conflicterende situaties een zorgvuldige uitoefening van het bedrijf van bemiddelaar en van de gevolmachtigde te realiseren, is het volgende beleid geformuleerd:

 • De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • Zowel binnen de advies- en bemiddelingsbedrijven als bij Connect Assuradeuren zijn strikte procedures voor het accepteren en muteren van verzekeringen en de afhandeling van schade beschreven.
 • De procedures voorzien in duidelijke processtappen en controle momenten zodat de feitelijke werkzaamheden die namens verzekeraars worden gedaan altijd plaatsvinden onder de supervisie van medewerkers die voor de gevolmachtigde werken.
 • Als de processen onvoldoende duidelijkheid geven over hoe in bepaalde situaties gehandeld dient te worden, dan neemt de feitelijk leider van het volmachtbedrijf hierover een beslissing.
 • Van de beschreven processen mag alleen worden afgeweken als de feitelijk leider van het volmachtbedrijf hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien de afwijking buiten de bevoegdheden van de verleende volmacht valt, mag van de beschreven processen worden afgeweken na schriftelijke toestemming van zowel de feitelijk leider van het volmachtbedrijf als van de volmachtgever.
 • Als het voorkomt dat er bij een schuldvraag tussen twee of meer cliënten een mogelijk conflict ontstaat, dan wordt het desbetreffende dossier geheel of gedeeltelijk in handen gegeven van de betrokken volmachtgever.
 • Een medewerker van Connect Assuradeuren mag geen dossiers van familie en kennissen behandelen om te bewaken dat ieder dossier zuiver en objectief wordt beoordeeld.

De fraudecontactpersoon bij Connect Assuradeuren is verantwoordelijk voor de uitvoering van ons fraudebeleid, inclusief de daarbij behorende procedures en controles. Alle acceptatie- of schadezaken waarbij een vermoeden van fraude bestaat worden behandeld door deze fraudecontactpersoon.