Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Privacy statement VCN Connect B.V.
VCN Connect B.V. is een volmachtbedrijf dat producten en diensten aanbiedt via onafhankelijke verzekeringsadviseurs. Wij ontvangen uw persoonsgegevens via uw verzekeringsadviseur, onze website, werkgevers die bij ons een collectieve verzekering hebben gesloten of direct van u. Als wij deze gegevens niet ontvangen, komt er geen verzekering tot stand. De bescherming van uw persoonsgegevens en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. We stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?
De AVG verstaat onder persoonsgegevens alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk (levend) persoon.

Waarvoor gebruikt VCN Connect B.V. persoonsgegevens?
Als u een verzekering of een andere financiële dienst aanvraagt, vragen wij om persoonsgegevens. Zonder deze gegevens komt de overeenkomst niet tot stand. Wij gebruiken uw gegevens om de verzekeringsovereenkomst af te sluiten en uit te voeren. Wij gebruiken ze ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om schades te kunnen behandelen, om fraude te kunnen voorkomen en bestrijden, om (statistische) analyses te maken en voor communicatiedoeleinden die voortvloeien uit onze zorgplicht.

Verstrekken wij de gegevens ook aan anderen?
Soms verstrekken wij (een deel van) uw gegevens ook aan andere partijen, zoals (her)verzekeraars, expertisebedrijven, schadebehandelaars, schadeherstelbedrijven, uw adviseur, postbedrijven, automatiseerders en bedrijven waaraan wij specifieke taken hebben uitbesteed. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken als verzekeringsbedrijf en nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Denk daarbij aan de Belastingdienst, toezichthouders, de politie of justitie.

Overeenkomsten met derden
Met andere partijen aan wie wij voor het aangaan, uitvoeren en beheren van de verzekeringsovereenkomst persoonsgegevens verstrekken, maken wij in verwerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze en uitsluitend indien noodzakelijk voor de uitoefening van onze taken als verzekeringsbedrijf. Strafrechtelijke gegevens verwerken wij ook uitsluitend indien noodzakelijk voor hierboven genoemde doeleinden. Daarbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële instellingen. Persoonsgegevens betreffende criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten.

Samenwerking met aangesloten assurantiekantoren
Met assurantiekantoren die een samenwerkingsovereenkomst hebben met VCN Connect B.V. en vermeld zijn op onze website delen wij persoonsgegevens die nodig zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden. Om uw rechten te waarborgen hebben wij alle rechten en plichten die hierop van toepassing zijn, vastgelegd in verwerkersovereenkomsten als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst.

Stichting CIS
Om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens raadplegen bij en doorgeven aan de Stichting CIS in Den Haag. CIS is de afkorting van het Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk, voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers die uw gegevens vanuit hun functie moeten verwerken, hebben daar toegang toe. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht op grond van onze gedragscode. Onze medewerkers mogen alleen persoonsgegevens doorgeven als er een wettelijke verplichting is of als dit nodig is vanwege hun taak. Wij hebben onze systemen en programma’s passend beveiligd. Dit wordt regelmatig gecontroleerd. Wij hebben maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen, o.a. tegen ongeautoriseerde toegang, (opzettelijke) vernietiging, vervalsing, ongewenste verspreiding en enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast zijn maatregelen genomen waardoor bij verlies of beschadiging van persoonsgegevens er vervanging of herstel kan plaatsvinden. Ook al onze leveranciers die betrokken zijn bij het aangaan en de uitvoering van onze producten moeten voldoen aan onze veiligheidsnormen. Zij zijn verplicht hier openheid over te geven en wij hebben het recht om dit te controleren. Verder hebben wij maatregelen genomen waardoor u onze websites veilig kunt bezoeken en gebruiken. Zo voorkomen we o.a. misbruik van gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Hoe lang wij persoonsgegevens mogen bewaren, hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwerkt. Als u gegevens heeft verstrekt voor een offerte, bewaren wij die zes maanden. De gegevens die wij nodig hebben om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren bewaren wij na het einde van de overeenkomst nog maximaal zeven jaar. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. We houden ons dan aan de wettelijke termijn. Als gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld en verwerkt, worden ze verwijderd. Wij mogen persoonsgegevens wel langer anoniem bewaren voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen. Wij nemen dan maatregelen om ervoor te zorgen dat ze alleen voor deze specifieke doelen worden gebruikt, in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Gedragscode
Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Daarbij houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze code vindt u op verzekeraars.nl. U kunt die ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: (070) 333 85 00.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of (deels) te laten verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, de verwerking er van laten beperken of uw persoonsgegevens over laten dragen aan een andere organisatie.

Wilt u hiervan gebruikmaken?
Stuur dan een verzoek naar VCN Connect B.V., t.a.v. De directie, Raadhuisplein 3, 1687 NG  Wognum. Of mail uw verzoek naar: info@connect-assuradeuren.nl. Stuur een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart, om uw privacy te beschermen. Onze functionaris gegevensbescherming reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.

Vindt u dat VCN Connect B.V.de privacywetgeving niet goed naleeft?
Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen om uw verbetersuggesties met ons te bespreken. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen Wij kunnen de tekst van de privacyverklaring aanpassen vanwege nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

VCN Connect B.V.
Bezoekadres:   Raadhuisplein 3, 1687 NG  Wognum  
Telefoon:           0229-547590 
E-mail:               info@connect-assuradeuren.nl