Logo Connect Assuradeuren warning icon Schade melden

Fraudebeleid
Daar waar in onderstaande tekst wordt gesproken over Connect Assuradeuren, wij, ons, geldt dit ook voor de Verzekeraar, Risicodrager, Geldverstrekker etc.
Bij VCN Connect B.V., h.o.d.n. Connect Assuradeuren, gaan wij uit van vertrouwen in onze klanten. Maar uit onderzoeken en uit de praktijk blijkt dat er klanten zijn die misbruik maken van dit vertrouwen en fraude plegen. Daarom doen wij actief aan fraudebestrijding.

Wat verstaan wij onder fraude?
Onder fraude verstaan wij het doelbewust (opzettelijk) benadelen van Connect Assuradeuren, waardoor u of een ander er financieel beter van wordt. De fraudeur geeft een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen afsluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft.

Voorbeelden van fraude zijn:
- Geen juiste informatie geven
- Verzwijgen van (medische) gegevens bij het afsluiten van een inkomens- en/of levensverzekering
- Nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen
- Meer claimen dan de werkelijke schade
- Een afgewezen schade nog een keer claimen, al dan niet met een ander verhaal
- Een schade in scene zetten
- Een letselschade voorwenden of overdrijven
- Bewust informatie achterhouden, bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere
  verzekeraars of banken

Wat doen wij tegen fraude? 
Als er sprake is van fraude, nemen wij maatregelen zoals:
- De schade niet vergoeden
- De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen
- Alle lopende schadeverzekeringen en eventuele andere contracten opzeggen
- In de toekomst geen (verzekerings-)contracten met desbetreffende persoon aangaan
- Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in ons interne incidentenregister
- Melden van deze persoonsgegevens aan de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem)
- Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
  van het Verbond van Verzekeraars  
- Aangifte bij de politie  
- Etc.

De fraudeur wordt schriftelijk in kennis gesteld van onze beslissing en de genomen maatregelen. Hierin staat in ieder geval wat deze fraude betekent voor de relatie met ons (eventueel royement) en of er een registratie/signalering plaats gaat vinden. Uiterlijk 30 dagen na afronding van ons onderzoek krijgt de fraudeur schriftelijk bericht. En wij leggen de gegevens vast in ons incidentenregister.

Voorkom misverstanden
Is u bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk, weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Of heeft u schade en weet u niet goed wat te doen? Neem dan gerust contact met ons op. Zo voorkomen we misverstanden.

Terugvorderen kosten
Naast de externe onderzoekskosten geldt voor de interne onderzoekskosten een standaard schadevergoeding van € 532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Ook de overige kosten en eventueel ten onrechte gedane schade-uitkering, kan door SODA worden teruggevorderd namens ons. Meer informatie kunt u vinden op www.so-da.nl.

Aangifte bij de politie
In voorkomende gevallen kunnen wij besluiten aangifte te doen bij politie/justitie. Welke maatregelen wij precies nemen, hangt af van de ernst en omvang van het fraudegeval. Om dit te bepalen, houden wij ons aan het Protocol van het Verbond van Verzekeraars. In het Protocol staat dat onder andere rekening gehouden moet worden met vragen als:
- Hoe groot is de inbreuk op het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen
- Is er sprake van georganiseerde fraude; zijn er meer fraudeurs in het spel
- Is iemand slachtoffer geworden van de fraude
- Juiste en volledige informatie

Fraude melden
Als u het vermoeden heeft dat een verzekerde of andere relatie van ons fraudeert, kunt u dat aan ons doorgeven. Neemt u dan even contact met ons op of informeer ons per mail, naar specialezaken@connect-assuradeuren.nl. Vermeld in uw bericht a.u.b. ook uw telefoonnummer. Dan kunnen wij u zo nodig bellen om verdere informatie in te winnen.
Gegevens die dan van belang zijn:
- Naam, adres en eventueel geboortedatum van betrokken perso(o)n(en)
- Waar de fraude betrekking op heeft
- Hoe u aan de informatie gekomen bent
U kunt erop rekenen dat wij uiterst zorgvuldig met deze informatie omgaan.
Als u liever anoniem melding doet, kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.